10.12.2016 10:11

AKÝ ADVENT – TAKÉ VIANOCE

AKÝ ADVENT – TAKÉ VIANOCE
Začiatkom novembra som si potreboval niečo kúpiť. Vybral som sa teda do bratislavských ulíc hľadať obchod so žiadaným tovarom. Oči mi preskakovali z výkladu na výklad, aby mi neušlo to, čo som hľadal. Zrazu ma čosi donútilo postáť. „Vianoce!“ – prebleslo mi mysľou. Nie, nebol to obchod s vianočnými ozdobami. Tie mali len vytvárať vhodnú atmosféru pre tovar vyložený vo výklade. Zarazil som sa: Sú Vianoce už tak blízko? Ako to, že som na ne ešte ani nepomyslel? „V duchu som rýchlo začal listovať v pamäti a usiloval som sa spomenúť si, ktorá nedeľa Cezročného obdobia bola posledná...

Do konca cirkevného roka chýbali ešte štyri týždne. Ešte sa neskončila ani „dušičková“ oktáva a už je tu vianočná nálada? Ktosi urobil „majstrovský kúsok“, celkom preskočil Advent. Zaiste mal na to dôvody, ktoré nebudem rozoberať. Chcem skôr ponúknuť pohľad na dôležitosť adventného obdobia.Verím, že nikoho nemusím presviedčať o význame Vianoc. Ani o tom, že všetko, čo je významné, potrebuje primeranú prípravu. Takýmto časom prípravy je aj začiatok nového cirkevného roka, teda obdobie od Prvej adventnej nedele do vigílie 24. decembra.Predvianočné obdobie má pomenovanie odvodené od latinského slova adventus, čo znamená príchod, priblíženie sa. Advent je teda ohlasovateľom blížiacich sa Vianoc – slávnosti Narodenia Ježiša Krista. Cirkev nás každoročne pozýva nanovo prežívať túto slávnosť v spoločenstve s Bohom a s ľuďmi. Aby sme Vianoce prežívali ako ozajstnú oslavu Boha a aby nám ich slávenie slúžilo na spásu, Cirkev nám ako prípravu počas štyroch adventných nedieľ ponúka veľmi priliehavé liturgické texty.Hľa, blížia sa dni – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy... vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi(Jer 33, 14 – 15). Prorok Jeremiáš v tomto texte pripomína svojmu často ťažko skúšanému národu, že Boh je verný a dodrží prísľub. Dni príchodu Vykupiteľa sa blížia, preto je tu čas radostného očakávania.

V prvom čítaní Druhej adventnej nedele prorok Baruch oslovuje sväté mesto vyvoleného národa: Jeruzalem, odlož rúcho svojho smútku a súženia a obleč si ozdobu slávy... podívaj sa na svojich synov... Vyšli z teba peši, odvlečení nepriateľmi, ale Boh ich privedie k tebe a ponesie ich so slávou ako na kráľovskom tróne (Bar 5, 1.6). Vlieva tak životodarnú silu do sklesnutých ľudských sŕdc, a tak im pomáha prežiť čas skúšok a trápenia s pevnou nádejou na lepší život.Úvodný spev

Tretej adventnej nedele, od ktorého pochádza aj jej názov – Nedeľa Gaudéte, čiže Radujte sa – je od sv. Pavla apoštola: Radujte sa neprestajne v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko(Flp 4, 4 – 5). Vykúpenie je stále zreteľnejšie a život v istote na dosah ruky, keď prorok Micheáš v prvom čítaní Štvrtej adventnej nedele spomína presné miesto narodenia Spasiteľa – záchrancu a opisuje blahodarné dôsledky, ktoré čakajú izraelský národ: Betlehem Efratský,... z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela... zvyšok jeho bratov vráti k synom Izraela. On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. A budú žiť v istote, lebo bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj. (Mich 5, 1 – 4a).Uvedené texty dávajú dostatočný dôkaz o tom, že dôsledkom príchodu Ježiša Krista na zem a jeho prijatia ľuďmi bude dokonalá radosť, istota a pokoj. Hodnoty, ktoré tak často zúfalo hľadáme a predsa nenachádzame. Hodnoty, ktoré chceme za každú cenu o čosi viac prežívať aj vo svojom každodennom živote, ale predovšetkým v období Vianoc. Ak nám na tom naozaj tak veľmi záleží, zaiste sa budeme usilovať pre to čosi urobiť. Boh svoje prísľuby plní vždy verne a určite nás za vynaložené úsilie o dobro odmení. Odmena bude tým väčšia, čím viac budeme spolupracovať s milosťami, ktoré nám Boh každodenne ponúka. Milosť predpokladá prirodzenosť – hovorí isté príslovie. Aby Pán mal čo požehnať, posilniť a rozmnožiť, keď príde v malom Dieťati ako skutočný Boh a človek, potrebné je v čase adventu s obnoveným úsilím budovať v sebe tú lepšiu stránku našej ľudskej prirodzenosti. To si vyžaduje aktívnejšie sústredenie a zameranie našich myšlienok na podstatné hodnoty života.Človek, ktorý prežíva liturgický rok, aktívne sa zapája do dejín spásy, vytrvalo a trpezlivo spolupracuje s Božími darmi. Podriaďuje sa prirodzenému poriadku, ktorého pôvodcom je múdry a dobrý Boh. Pán je dobrý... pokorných vedie k správnemu konaniu... (Ž 25). Preto obdobie adventu pre takéhoto človeka nebude nepríjemným a zbytočným čakaním, ale nevyhnutným a požehnaným časom aktívnej práce na sebe samom. Potom sa určite nesklame, keď bude od Vianoc očakávať atmosféru pravej radosti a pokoja. Každý z nás bol a je ustavične Bohom obdarúvaný. Nech nám adventné liturgické texty pomáhajú často si to pripomínať a prežívať tú veľkú radosť, ktorá pramení z istoty, že Boh je v každej chvíli naša istota a náš pokoj. A ešte jedna malá rada, ktorú som čítal na istej pohľadnici a ktorá zaručene „funguje“: „Zasievaj radosť v srdci svojho brata a nájdeš ju kvitnúť vo svojom.“                                                                  

(Zdroj: Internet)