21.04.2018 16:32

Ďakovný list na nedeľu Dobrého pastiera

Ďakovný list na nedeľu Dobrého pastiera
Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry! Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera a zároveň je Svetovým dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Je to príležitosť aj pre nás v kňazskom seminári, aby sme sa zo srdca poďakovali za vaše modlitby a obety, ktorými sprevádzate našich seminaristov.

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 36 seminaristov. Do prvého ročníka sa hlási 10 nových uchádzačov a v júni budú vysvätení 4 novokňazi a 8 diakoni. Prosím vás o modlitby za nich.

Táto nedeľa je tiež príležitosťou zamyslieť sa nad pastoračným štýlom Ježiša Krista. On v dnešnom evanjeliu sám seba nazýva dobrým pastierom, ktorý pozná svoje ovce a je ochotný aj svoj život položiť za ovce. Na začiatku takého pastoračného štýlu stojí vždy pozvanie počúvať, rozlišovať a žiť povolanie od Pána, ako o tom píše Svätý Otec František v posolstve na dnešný deň. Prosme za všetkých mladých ľudí, aby vedeli počúvať, čo im Pán v hĺbke srdca hovorí, aby mali záľubu v kontemplácii a modlitbe. Rovnako prosme, aby dokázali v pravde rozlíšiť k čomu ich Pán skutočne volá, aký má s nimi zámer, a aby sa nebáli vziať na seba aj riziko voľby. Pán povoláva mladých v každej dobe, aj v tej dnešnej, aby ho nasledovali. Mnohí však váhajú, pretože sa boja svojich limitov a hriechov, myslia si, že nie sú dostatočne dokonalí na to, aby veľkodušne odpovedali na Božie volanie a s otvoreným srdcom poslúchli Pánov hlas.

Vzor Dobrého pastiera, ktorý vidíme v Ježišovi Kristovi, môžeme vidieť aj v mnohých verných kňazoch. Preto je potrebné aj na nich myslieť v dnešný deň a ďakovať Bohu za nich, lebo sú v tomto svete láskou Ježišovho srdca, ako hovoril sv. Ján Mária Vianney.

Preto vás, drahí bratia a sestry, prosím, aby ste aj naďalej pamätali hlavne pri eucharistických adoráciách na kňazov a seminaristov a vyprosovali nové kňazské povolania. Tak budete napĺňať aj svoje kresťanské povolanie.

           V modlitbách spojený