20.01.2018 15:04

Ľudové misie

Ľudové misie
Pamätajme vo svojich modlitbách na Ľudové misie, ktoré sa u nás vo farnosti uskutočnia v termíne 14. apríla - 22. apríla 2018, pod vedením otcov Redemptoristov z Podolínca.

Modlitba za sväté misie

Dobrý Bože, prosíme ťa o tvoje požehnanie pre misie.

Daj nám svoje milosti, aby obnova našej farnosti

viedla všetkých k zmiereniu s tebou.

Povzbudení tvojimi slovami „proste a dostanete“,

prosíme ťa o sväté oduševnenie,

o dar ľútosti a opravdivú zmenu k lepšiemu.

Prenikaj ohňom Ducha Svätého srdcia tých,

ktorí nechcú prijať tvoju milosť a pomôž im obrátiť sa.

Všetkých zapáľ ohňom odvahy,

aby sme povzbudzovali druhých k účasti na misiách.

Nech Duch Svätý osvecuje misionárov,

aby slovo, ktoré hlásajú, malo spásonosný účinok.

K tvojim nohám, Matka Božia,

skladáme celú misijnú prácu v našej farnosti.

Pomôž nájsť hriešnikom cestu k obráteniu.

Posilňuj slabých a pritiahni všetkých

k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi. Amen