14.10.2017 08:54

Misijná nedeľa 2017

Misijná nedeľa 2017
Svetový deň misií, slávený každoročne v predposlednú októbrovú nedeľu, je na Slovensku známy aj pod názvom Misijná nedeľa. Tento deň je spojený s finančnou zbierkou na podporu misijných projektov Pápežských misijných diel a v celej cirkvi sa začala prvýkrát sláviť v roku 1926.

„Misijná nedeľa je zvláštnou príležitosťou, ktorá pripomína Božiemu ľudu neustálu platnosť ich misijného poslania, lebo misie sú záležitosťou všetkých kresťanov…“ (Ján Pavol II.) Slávi sa ako deň modlitieb a materiálnej podpory misií v každej diecéze, farnosti a inštitúcii v celom katolíckom svete.

Pápež pri tejto príležitosti vydáva posolstvo a národný riaditeľ Pápežských misijných diel píše list, ktorý je rozposlaný do všetkých farností. Veriaci vo všetkých katolíckych farnostiach sveta sa teda behom Misijnej nedele spoločne modlia a finančne prispievajú do Medzinárodného fondu solidarity, z ktorého sú podporované projekty na pomoc núdznym na všetkých kontinentoch, prostredníctvom Pápežského misijného diela šírenia viery (PMDŠV), ktorého počiatky siahajú do roku 1818. Táto pomoc sa poskytuje misijným krajinám na základe žiadostí od miestnych zodpovedných ľudí. Vedúci projektov sú povinní vždy vykázať spôsob využitia darovaných finančných prostriedkov na príslušný generálny sekretariát v Ríme.

Zo získaných prostriedkov sa v rámci PMDŠV zaisťuje kvalitná a systematická pomoc najchudobnejším ľuďom v 1.103 misijných diecézach sveta, na ktorých sa podieľa takmer 650 tisíc biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníc, katechétov, bohoslovcov a laických spolupracovníkov. Podporujú sa katechetické, vzdelávacie, charitatívne a sociálne projekty, školy, nemocnice, domovy pre siroty a starých ľudí, strediská pomoci a domy pre malomocných, stavby a opravy kostolov a iné. Pápežské misijné diela vždy vyžadujú od miestnych ľudí na jednotlivých projektoch spoluúčasť, vychovávajú a vedú ľudí z misijných oblastí k umeniu rozumne hospodáriť a k postupnej samostatnosti. Systematické zlepšovanie situácie v týchto krajinách je koordinované cez miestnych biskupov, ktorí sú garantmi jednotlivých projektov. Národní riaditelia Pápežských misijných diel spolu s diecéznymi riaditeľmi a spolupracovníkmi na celú pomoc dohliadajú a koordinujú ju.

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie...