26.08.2017 10:54

Nový študijný program na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Nový študijný program na Katolíckej univerzite v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) reaguje na zvýšený záujem o poznanie Svätého písma. S cieľom sprístupniť tieto poznatky na odbornej a zároveň zrozumiteľnej úrovni KU otvára v novom akademickom roku 2017/2018 v rámci Univerzity tretieho veku nový študijný program s názvom „Spoznávame Sväté písmo“.

Ide o trojročné štúdium. Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako45 rokov, ktorí majúukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 35 € predôchodcov a nezamestnaných a 45 € pre zamestnaných uchádzačov.Prednášateľmi budú vyučujúci na KU, ktorí sú na Slovensku uznávanýmiodborníkmi na Sväté písmo.

- Mons. prof. ThDr. Anton Tyrol, prednáša Starý zákon a biblickú hebrejčinu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule a zároveň je generálnymvikárom Spišskej diecézy;

- prof. ThDr. František Trstenský, prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinuv Spišskej Kapitule a v súčasnosti je prorektorom KU;

- doc. ThDr. Branislav Kľuska, prednáša na Katedre katechetiky a praktickejteológie Pedagogickej fakulty KU a v súčasnosti je predsedom Akademickéhosenátu tejto fakulty;

- ThDr. Júlia Iskrová, prednáša na Katedre religionistiky a náboženskejvýchovy Filozofickej fakulty KU;

- ThDr. Štefan Novotný, PhD., prednáša na Teologickej fakulte v Košiciach azároveň je rektorom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Prihlásiť sa môže každý nad 45 rokov do 15. 9. 2017.

Prihlášku aviac informácií nájdete na http://www.ku.sk/index.php/2016-02-23-12-21-02/celozivotne-vzdelavania