18.01.2014 12:23

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Rok Sedembolestnej Panny Márie
Biskupi Slovenska na svojom 76. Plenárnom zasadaní KBS rozhodli o vyhlásení roku 2014 ako o Roku Sedembolestnej Panny Márie. Dôvodom je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014. (zdroj: TK KBS)

O logu Roku Sedembolestnej Panny Márie

Cieľom tvorcu bolo vniesť do logotypu rozmer utrpenia Panny Márie, ktoré by bolo schopné osloviť každého veriaceho. Zvolil preto štylizáciu piety ako jednej zo siedmych bolestí. Ako vzor slúžila socha Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorá sa nachádza v šaštínskej bazilike. Logo vytvoril Radoslav Herda.

O Roku Sedembolestnej Panny Márie 

Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Na 76. plenárnom zasadnutí o tom rozhodli členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014.  Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému. Súčasťou prípravy budú aj témy, ktoré prednesú kňazi veriacim vždy počas homílii druhej nedele v mesiaci. Na každý mesiac zároveň bude stanovený úmysel, na ktorý sa budú môcť rodiny našich farností modliť desiatok ruženca v danom mesiaci. Farnosti budú tiež pozvané k tomu, aby oživili pravidelné poludňajšie mariánske pobožnosti. Rok Sedembolestnej Panne Márii nadväzuje na Rok sv. Cyrila a Metoda (2013).            

         Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup - za prípravnú komisiu Roka Sedembolestnej Panny Márie

 

            Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému. Pri tejto príležitosti prinášame ich zoznam:  *Január: Plnosť bolesti Sedembolestnej;  *Február: prvá bolesť - tvoju dušu prenikne meč;  *Marec: druhá bolesť - útek do Egypta;  *Apríl: tretia bolesť - hľadanie Ježiša v chráme;  *Máj: štvrtá bolesť - stretnutie na krížovej ceste;  *Jún: piata bolesť - ukrižovanie;  *Júl: šiesta bolesť - smrť na kríži;  *August:  siedma bolesť - snímanie z kríža;  *September: zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.

Dekrét o možnosti získať úplné odpustky v Jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie

3. decembra 2013 Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou, UDEĽUJE JUBILEJNÉMU ROKU DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci:

 a) pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne zúčastnia nejakého posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca,
b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo tam nábožne prednesú predtým uvedené modlitby,

c) 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak v ktoromkoľvek chráme alebo na posvätnom mieste nábožne prednesú predtým uvedené modlitby za šírenie svätej viery na Slovensku.

Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu. Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo žiada pre širšie sprístupnenie získania Božej milosti prostredníctvom kľúčov Cirkvi, aby sa diecézni penitenciári, kanonici a klerici jubilejných chrámov, vedení pastoračnou láskou, ochotne a veľkodušne venovali vysluhovaniu pokánia a často poskytovali sväté prijímanie chorým. Toto má platiť počas celého Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, bez ohľadu na všetky protichodné ustanovenia.

            Krzysztof Nykiel                                                       Kardinál Svätej Rímskej Cirkvi, Mauro Piacenza                       
               vedúci úradu                                                                                    veľký penitenciár              

 

                                    

(Zdroj: http://ave.kbs.sk/)