20.05.2017 19:38

Sviatosť posvätného stavu - diakonát

Sviatosť posvätného stavu - diakonát
Diakonát je prvým stupňom z vyšších svätení, kedy sa diakon zúčastňuje na verejnom a súkromnom bohoslúžení, posluhuje pri sviatostiach, ale ani jednu nevysluhuje(toto platí vo východnej cirkvi. V latinskej cirkvi diakon vysluhuje sviatosť krstu a asistuje pri uzatváraní sviatosti manželstva).

Diakonát bol však ustanovený nie na kňazstvo, ale na službu biskupom a presbyterom. Diakoni sa totiž pokladali za ich ruky a oči. Podľa vyjadrenia Ignáca Antiochijského, diakoni v súlade biskupmi a presbytermi jasne učia veriaci ľud „Pánove príkazy“. Liturgickou službou diakona je prednášanie ekténií, čítanie evanjelia a ostatné usmerňujúce texty počas svätej liturgie, nevyhradené kňazovi. Znakom diakonskej hodnosti je orár. Môže mať na starosti tiež charitatívnu službu (návštevy chorých) alebo administratívu (správa farnosti). Diakoni môžu byť označovaní ako dočasní – tí sú na diakonov svätení iba prechodne, pretože túto službu má po nejakú dobu zastávať každý, kto sa má stať kňazom. Tí, ktorí neašpirujú na vyššie svätenie, sú označovaní ako trvalí diakoni. Trvalý diakon môže byť ženatý, ale musí mať v poriadku rodinné záležitosti.

Prekážky a iregularity pre prijatie posvätného stavu diakonátu:

Prvá iregularita:  postihnutie nejakou formou pomätenosti alebo inou chorobou psychickej povahy (kán. 1041, §1);
Druhá iregularita:  dopustenie sa deliktu apostázie, herézy alebo schizmy (kán. 1041, §2);
Tretia iregularita:  pokus o manželstvo, hoci len civilné, ak bol viazaný manželským zväzkom alebo bol viazaný posvätnou ordináciou alebo trvalým sľubom čistoty, alebo sa pokúsil uzavrieť manželstvo so ženou, ktorá bola viazaná platným manželstvom, alebo trvalým sľubom čistoty (kán. 1041, §3);
Štvrtá iregularita:  úmyselné zabitie (vražda) alebo účasť, či spoluúčasť na vykonaní potratu (kán.1041, §4);
Piata iregularita:  ťažké zmrzačenie seba alebo iného alebo pokus vziať si život (kán. 1041, §5);
Šiesta iregularita:  pokus alebo vykonanie úkonu, ktorý je rezervovaný tým, čo sú ustanovení v ráde presbyterátu alebo episkopátu a nemal na to patričnú moc, alebo ju mal zákaz vykonávať z dôvodu kanonického trestu vyhláseného alebo aplikovaného (kán. 1041, §6);

Prvá prekážka:  prekážka platného manželského zväzku (kán. 1042, §1) (okrem trvalého diakonátu)
Druhá prekážka:  prekážka zakázanej činnosti uvedenej v kánonoch 285-286 (kán 1042, §2). Ide o vykonávanie úradov a činností, ktoré sú cudzie klerickému stavu alebo nesú riziká finančnej či hospodárskej záruky pri hospodárení s nimi a vôbec podnikateľská a obchodná činnosť.
Tretia prekážka:  neofita (kán. 1042, §3). Je ním ten, kto je pokrstený v dospelosti a od krstu uplynul ešte len krátky čas.


Kto má záujem zúčastniť sa diakonskej vysviacky na Spišskej Kapitule môže sa zapísať v kostole na pripravený papier.
Srdečne všetkých pozývame.