02.05.2017 08:04

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017
Od 1. mája do 7. mája 2017 sa modlíme za duchovné povolania

PÁPEŽ FRANTIŠEK V POSOLSTVE K 54. SVETOVÉMU DŇU MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA PÍŠE:

Teraz, pri príležitosti 54. svetového dňa modlitieb za duchovné povolania, by som sa chcel pristaviť pri misionárskom rozmere kresťanského povolania. Ten, kto sa nechal pritiahnuť Božím hlasom a vydal sa nasledovať Ježiša, čoskoro hlboko v sebe spozoruje nepotlačiteľnú túžbu priniesť dobrú zvesť bratom, prostredníctvom hlásania evanjelia a charitatívnej služby. Učeník totiž neprijíma dar Božej lásky pre vlastnú útechu; nie je povolaný využívať ho len pre seba alebo v záujme jednej firmy. Bol jednoducho dotknutý a premenený radosťou z poznania, že Boh ho miluje a túto skúsenosť si nemôže viac nechať len pre seba: „Radosť evanjelia, ktorá napĺňa život spoločenstva učeníkov, je misionárska radosť“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 21)

MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA ZA POVOLANIA

Najsvätejšia Panna Mária, Matka nášho Spasiteľa, mala odvahu objať tento Boží sen, vložiť svoju mladosť a svoje nadšenie do jeho rúk. Nech na jej príhovor získame rovnakú otvorenosť srdca, ochotu povedať svoje „hľa, tu som“ na Pánovo volanie a radosť vydať sa na cestu (porov. Lk 1, 39), ako ona, aby sme ju hlásali celému svetu. Prosme Pána, aby udelil všetkým tým, ktorí napĺňajú svoju cestu povolania, hlboké prináležanie k Cirkvi. Nech Duch Svätý posilní medzi pastiermi a všetkými veriacimi spoločenstvo rozlišovania, duchovné otcovstvo a duchovné materstvo. Milosrdný Otče, ty si nám daroval svojho Syna pre našu spásu a posilňuješ nás darmi Ducha Svätého, daj nám živé kresťanské komunity, horlivé a radostné, ktoré sú prameňom bratského života a ktoré oživia v mladých túžbu zasvätiť sa Tebe a službe evanjelizácie. Podporuj nás v úsilí ponúknuť vhodnú katechézu povolania a rozmanité cesty špecifických povolaní. Udeľ nám múdrosť potrebnú pre rozlišovanie povolania tak, aby vo všetkom zažiarila veľkosť tvojej milosrdnej lásky. Mária, Matka a vychovávateľka Ježiša, prihováraj sa za každú kresťanskú komunitu, aby sa stala plodnou pôsobením Ducha Svätého a prameňom pravého, nefalšovaného povolania pre službu svätého Božieho ľudu.  Amen

Zdroj: http://povolania.kbs.sk/