21.01.2017 19:27

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. januára 2017

Od 18. januára do 25. januára 2017 sa modlíme za jednotu kresťanov. Ponúkame v krátkosti stručné informácie o kresťanských cirkvách:

Pravoslávna cirkev je najpočetnejšia východná kresťanská cirkev. Nájdeme ju najmä na Balkáne, východnej Európe a na Blízkom východe. Často býva nesprávne zamieňaná s gréckokatolíckou cirkvou, ktorá používa východný obrad, ale inak spadá pod právomoc rímskeho pápeža, teda patrí ku katolíckej cirkvi.Pravoslávna cirkev zachováva apoštolskú postupnosť a jej učenie bolo formulované na cirkevných snemoch. Ku koncu prvého tisícročia postupne narastalo napätie medzi východnou a západnou cirkvou, ktoré viedlo až k veľkej schizme (1054), ktorá dodnes nebola prekonaná. Napriek tomu je náuka pravoslávnej cirkvi v niektorých ohľadoch relatívne blízka náuke katolíckej a medzi oboma cirkvami pokračuje dialóg.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania(ECAV) je druhá najväčšia cirkev na Slovensku. Hlási sa k učeniu nemeckého reformátora Martina Luthera. V roku 2001 sa k nej hlásilo podľa štatistického úradu SR 6,93 % slovenskej populácie (372 858 osôb). Reformácia na Slovensko prvýkrát prenikla v súvislosti s učením Jana Husa a výbojmi Jána Jiskru. Zbory vznikali už pár rokov po zverejnení Lutherových výpovedí proti odpustkom v roku 1517. Pomáhal tomu aj fakt, že myšlienky reformácie z Nemecka priniesli študenti teológie, ktorí sa vracali na Slovensko. V 2. polovici 16. storočia boli 2/3 obyvateľstva evanjelické.Evanjelická cirkev, na rozdiel od niektorých ostatných cirkví, nepoužíva na oslovenie duchovných slovo "otec", pretože podľa Ježišových slov v evanjeliách patrí toto oslovenie len nebeskému Otcovi. Preto pred oslovenie biskup, senior, farár, patrí slovo "brat".

Reformovaná kresťanská cirkevna Slovensku je protestantská cirkev, ktorej vznik sa na Slovensku datuje do roku 1567, kedy sa konala jej prvá synoda v Debrecíne. Táto synoda sa prihlásila k reformačnému smeru reprezentovanému Jánom Kalvínomhlásajúceho tzv. kalvinizmus. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa k Reformovanej kresťanskej cirkvi prihlásilo 98 797 (1,83 %) obyvateľov .

Cirkev bratská(CB) patrí k malým protestantským cirkvám vyznávačského (evanjelikálneho) typu, ktorá vznikla r. 1892 v Česku. Na územie Slovenska sa dostala začiatkom 20. storočia, keď sa sformovali prvé zbory v Prešove (1923) a v Bratislave (1926). Na Slovensku v r. 2001 mala 3 217 veriacich.

Cirkev metodistickávznikla zjednotením dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách sa nazýva zjednotenou denomináciou United MethodistChurch (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajinách sa nazýva Evanjelická cirkev metodistická. Pri vzniku hnutia z ktorého táto cirkev vznikla bol John Wesley, ktorého inšpiroval v Londýne predhovor výkladu Martina Luthera k listu Rimanom. Vznikla najskôr v Spojených štátoch amerických a následne ďalších štátoch na svete. Na Slovensku rsp. vtedajšom Československu vznikla v roku 1924.

Bratská jednota Baptistov  - Baptizmus je protestantská, evanjelikálna cirkev. Prvý baptistický zbor na svete vznikol v Holandsku, v Amsterdame, v roku 1609. Baptizmus je rozšírený po celom svete, ale najmä v USA.Baptizmus uznáva jedinú autoritu - Bibliu, ako produkt Božieho zjavenia, praktizuje krst po rozhodnutí nasledovať Ježiša Krista a po verejnom vyznaní svojej viery. Krst je vykonávaný ponorením. Krstení bývajú zvyčajne dospelí (alebo dospievajúci) ľudia.

Adventisti siedmeho dňa- jedna zo skupín pôvodných adventistov, ktorá bola založená v roku 1863. Z malej náboženskej skupiny v 19. storočí vyrástla v priebehu 150 rokov svojej histórie na celosvetovú komunitu, ktorá má v súčasnosti viac ako 17 miliónov členov v 230 štátoch sveta.Adventisti zdôrazňujú očakávanie druhého príchodu (advent = príchod) Krista (odtiaľ aj názov adventisti). Celé učenie Adventistov a ich vierouka sú založené na Biblii. Ako deň odpočinku svätia sobotu, kedy nepracujú. Adventisti sa hlásia k protestantskému kresťanskému prúdu, popierajú však nesmrteľnosť duše a učenie o pekle a raji. Považujú Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa tak, ako aj ostatné kresťanské cirkvi.

 

Apoštolská cirkev na Slovensku je protestantská cirkev. Špecificky je zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Počiatky Apoštolskej cirkvi na Slovensku siahajú do roku 1907. V tomto roku boli v oblasti Vysokých Tatier a západného Slovenska sformované domáce zbory, ktorých členovia v roku 1924 zažili skúsenosť krstu Duchom Svätým a vytvorili prvé spoločenstvá Apoštolskej viery na Slovensku.

(Zdroj: https://sk.wikipedia.org)