01.12.2018 09:36

Večerná modlitba v rodine pri adventnom venci

Večerná modlitba v rodine pri adventnom venci
Nezabúdajme na spoločnú modlitbu pri adventnom venci...

Otec: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  Všetci: Amen.

MODLITBA:

Prežívame adventné obdobie prípravy na príchod Pána Ježiša, ktorý priniesol nádej a nový život svetu. Narodil sa, aby priniesol dobro, lásku a pokoj aj do našej rodiny. Modlime sa slovami, ktoré  si nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš....

            Mária, pomôž nám, aby sme sa stretávali s tvojím Synom v modlitbe i v ľuďoch, s ktorými sa stretávame. Naša dobrotivá Matka, vypros požehnanie a vzájomnú lásku pre všetkých prítomných. Pomáhaj nám vo všetkých životných situáciách. Spomeň si na nás v hodinu našej smrti. Chceme Ťa pozdraviť tak, ako Ťa pozdravil anjel:   Anjel Pána...

Prvý adventný týždeň

Evanjelium: Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. (možno si  prečítať aj celé Evanjelium: Mt 24, 37-44 )

Druhý adventný týždeň

Evanjelium: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (celé Evanjelium: Mt 3, 1-12 )

Tretí adventný týždeň

Evanjelium:     Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“  (celé Evanjelium: Mt 11, 2-11 )

 Štvrtý adventný týždeň

Evanjelium: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“( celé Evanjelium: Mt 1, 18-24)

PROSBY (môže sa zapojiť každý člen rodiny)

Očakávame príchod Pána Ježiša. Prišiel na svet ohlasovať radostnú zvesť chudobným a uzdravovať skrúšených srdcom, tých, ktorí vedia, že potrebujú jeho lásku a milosrdenstvo. Prosme ho, aby aj  dnes  ľudia  vedeli, že Ježiš ich miluje a obdarúva ich svojou láskou.

1. Prosíme ťa za Svätého Otca, za našich biskupov a kňazov, daj im veľa svetla a síl v ich službe, prosme Pána.   Všetci: Pane vyslyš nás!

2. Daruj nášmu farskému spoločenstvu požehnaný Advent a urob nás bohatými na lásku k tebe a k blížnym, prosme Pána.

3.  Za nás všetkých, ktorí sa počas adventu stretáme na spoločnej modlitbe, prosme Pána.

4. Aby veriaci našej farnosti pochopili, že k plnej účasti na svätej omši patrí aj účasť na svätom prijímaní, prosme Pána.

5. Aby naši zosnulí bratia a sestry mohli zaujať svoje miesto v nebeskom kráľovstve, prosme Pána.

6. Možno pripojiť aj vlastné prosby......

Modlitba:

            Nebeský Otče, Ty si nám dal Svätú rodinu ako žiarivý vzor; láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach, a tak dosiahli večnú blaženosť v tvojom nebeskom domove. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Otec:   V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  Všetci: Amen.