16.02.2019 16:44

Združenie Zázračnej medaily (ZZM)

Združenie Zázračnej medaily (ZZM)
Je verejným Združením veriacich katolíckej Cirkvi, ktoré bolo schválené Svätou Stolicou 8.7. 1909. Ak niekto chce duchovne patriť do tohto Združenia, je potrebné, aby nosil posvätenú Zázračnú medailu a odporúča sa modliť povzdych, ktorý je na medaile: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

Tí veriaci, ktorí túžia patriť do Združenia ako aktívni členovia, sa zaväzujú: spĺňať ciele Združenia, prijať jeho Štatúty, duchovné a apoštolské usmernenie od kompetentnej cirkevnej autority a spolupracovať na aktivitách, ktoré sú Združeniu zverené. Predtým je však potrebné napísať písomnú žiadosť adresovanú predsedníctvu miestnej rady daného centra Združenia, aby záujemci mohli byť zapísaní do registra členov. Tento register sa nachádza v príslušných úradných centrách Združenia. Združenie je jedným z najlepších konkrétnych spôsobov ako pozitívne odpovedať na posolstvo Panny Márie, ktoré nám odovzdala prostredníctvom sestry Kataríny Labouré.

Pôvod Združenia Združenie bolo založené pápežom Piom IX. 21. júna 1847 na podklade zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ktoré mala v roku 1830. Zo začiatku malo iba miestny charakter – bolo založené iba pre Paríž (Dom sv. Lazára). Pápež sv. Pius X. 8. júla 1909 založil Združenie Nepoškvrneného Počatia Posvätnej Medaily s univerzálnym charakterom pre celú Cirkev. Dal mu vlastné Štatúty a zveril jeho vedenie generálnemu predstavenému Misijnej Spoločnosti. Postupom času a zmenami, ktoré nastali v Cirkvi, bolo potrebné urobiť zmeny aj v Štatútoch, aby sa Združenie prispôsobilo novým podmienkam doby. Tieto zmeny boli schválené Svätou Stolicou 8.9. 1990. 11. decembra 1999 Sv. Otec schválil ďalšie zmeny v Štatútoch, ktoré boli zavedené Piom X. na žiadosť generálneho predstaveného Misijnej Spoločnosti – otca R. Maloney, pre Španielsko.
Cieľ Združenia Podporiť úctu k Panne Márii, Božej Matke, bez hriechu počatej, ktorá je vzorom pre putujúcu Cirkev, uvedomujúc si, že tento kult privádza k oslave a chvále jej Syna, Spasiteľa, a to prostredníctvom Zázračnej medaily a apoštolátu, ktorý sa vykonáva prostredníctvom„Podomových návštev“. Združenie si kladie za cieľ preukázať náležitú úctu Panne Márii pre vlastné posvätenie a ako prostriedok apoštolátu. K tomuto nás vyzýva aj samotná Medaila, ktorú nám ponúka Nebeská Matka ako vzor a pomoc, a to tak prostredníctvom symbolov, ktoré prezentuje, ako aj prostredníctvom milostí, ktorými je obdarená. Snažiť sa o dôkladnú kresťanskú formáciu svojich členov, aby boli schopní šíriť učenie Cirkvi vo svojom rodinnom i sociálnom prostredí a plniť zverené poslanie napodobňujúc Máriu ako vzor kresťanského života. Upevňovať v členoch ducha sv. Vincenta de Paul učiac sa od neho úcte k Panne Márii, láske a službe chudobným a núdznym.

Charakter Združenia – identita: CIRKEVNÝ: Združenie vždy pracuje v zhode s líniami pastorácie každej miestnej cirkvi a v spojení s diecéznym biskupom. MARIÁNSKY:členovia Združenia uctievajú Pannu Máriu ako Matku, ako vzor pri dosahovaní konečného cieľa celého Božieho ľudu a ako zrkadlo, do ktorého sa má Cirkev pozerať. VINCENTSKÝ: členovia Združenia, verní charizme sv. Vincenta de Paul, evanjelizátora chudobných, sa usilujú praktizovaním lásky činiť evanjelium vierohodným. Služba chudobným má byť uprednostnená v tom, čo robia a čím sú. Túto prednosť majú dokázať práve apoštolátom podomových návštev Panny Márie u najchudobnejších a v rodinách, ktoré sú vzdialené od spoločenstva. Príslušnosť k Združeniu ich pobáda k uvažovaniu nad posolstvom Panny Márie, k záväzku žiť kresťanský život a k hlbšiemu mariánskemu apoštolátu.

PODOMOVÁ NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY 

„Urob zo svojej domácnosti svätyňu Panny Márie, Božej Matky.“ Čo je to „podomová návšteva“? Podomová návšteva je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily, ktorého cieľom je šíriť úctu k Nepoškvrnenej, snažiť sa o posväcovanie a formáciu svojich členov a o evanjelizáciu ľudí vzdialených od Cirkvi. V čom spočíva „podomová návšteva“?  Vo vytvorení skupiny tridsiatich rodín. Do každej rodiny príde na týždeň kaplnka so sochou Panny Márie podľa vopred určenej dohody. Panna Mária tak prebýva celý týždeň v jednej domácnosti. Skupina si menuje svojho Zodpovedného, ktorý sa stará o poradie návštev a tiež o dobrý stav kaplnky. (Leták o ZZM si môžete pozrieť na stránke farnosti.)

Kto má v rodine záujem prijať kaplnku Panny Márie, môže sa zapísať na pripravený papier. V nedeľu 31. marca 2019 našu farnosť navštívia rehoľné sestry sv. Vincenta a odovzdajú našej farnosti túto kaplnku.