31.12.2016 15:19

Podmienky pre krstného a birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva

(kánon 874), vyhovovať týmto podmienkam:

1. Musí  ho  určiť  sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca , alebo  ak  títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.

2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života,  ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú,  že  z oprávneného dôvodu treba pripustiť     výnimku.

3. Musí byť katolík,  pobirmovaný  a  ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu  a  vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

4. Nesmie  byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Krstným rodičom ani birmovným rodičom nemôže byť:

  • taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu. 
  • taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve. 
  • ten kto je rozvedený.
  • ten kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo.

Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.